Jak používat varnou desku v aplikaci Craftsman

Příručka Craftsman 358.35161

Náš cíl. Pro rychlý přístup k příručce Craftsman 358.35161. Pomocí online náhledu můžete rychle procházet a přejít na stránku, kde najdete řešení vašeho problému s Craftsman 358.35161.

Pro vaše pohodlí

Při prohlížení příručky Craftsman 358.35161 přímo na této stránce je pro vás nepohodlné, existují dvě možná řešení:

  • Náhled na celou obrazovku., Chcete-li si příručku pohodlně prohlédnout (bez stahování do počítače), můžete použít zobrazení na celé obrazovce. Chcete-li začít prohlížet příručku Craftsman 358.35161 na celou obrazovku, použijte tlačítko Celá obrazovka.
  • Stažení do počítače. Můžete si také stáhnout příručku Craftsman 358.35161 do počítače a uložte jej do archivu. Pokud přesto nechcete zabírat místo ve svém zařízení, můžete si ji vždy stáhnout z ManualsBase.

Verze pro tisk

Mnoho lidí raději nečte dokumenty na obrazovce, ale v tištěné verzi. Po kliknutí na výše uvedený odkaz je k dispozici také tištěná verze příručky. Manuál pro tisk. Nemusíte tisknout celou příručku Craftsman 358.35161, ale pouze některé stránky. Úspora papíru.

Souhrn

Níže najdete aplikace na následujících stránkách příručky Craftsman 358.35161. Pokud chcete rychle procházet záznamy na následujících stránkách, můžete je použít.

Krátké stránky

Návod k obsluze2.2 cu.na adrese./36cc 2-CyclePlynová řetězová pilaModel č.358.351610. 16 palců. Bar Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Seznam dílů Espar_ol, s, 27CRAFTSMAN°Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a návod k obsluze UPOZORNĚNÍ:Návod k obsluze.Odpovědi na vaše dotazy týkající se tohoto produktu:Volejte 7-19 hodin, po-so; ne, 10-19 hodin 1-800-235-5878

CRAFTSMAN 29262 online návod k použití. strana 9

Návod k obsluze kultivátoru CRAFTSMAN 29262 obsahuje stránky v ruštině.

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

NÁVOD PRO SPRÁVNÉ MÍCHÁNÍ BENZINU A OLEJE Míchání starého a/nebo nesprávně smíchaného oleje

motoru a možné poškození motoru. Ujistěte se, že používáte čistou a čerstvou palivovou směs. Přísně dodržujte

Stanovení směsného paliva. Dnes se k plnění motoru nejčastěji používá směs benzinu a alkoholu, např,

skladování přitahují vlhkost, která vede k oxidaci.

používejte pouze čerstvou palivovou směs (méně než 60 dní).

Používání směsných paliv Pokud se rozhodnete používat směsná paliva nebo pokud se mají používat směsná paliva,

připravenou směs vždy protřepejte.

palivové nádrže a nastartovat motor, aby došlo palivo.

Použití aditiva do paliva Láhev s dvoutaktním olejem dodávaná s kultivátorem obsahuje aditivum do paliva, které zabraňuje korozi a omezuje tvorbu dehtových usazenin. Proto se doporučuje používat s tímto kultivátorem dvoutaktní olej Craftsman. Pokud nemáte dvoutaktní olej Craftsman, použijte jakýkoli jiný kvalitní olej,

vzduchem chlazené motory s aditivem do paliva, např. stabilizátorem paliva nebo rovnocenným přípravkem. 3.8 л. Přidejte 23 ml paliva. Přísada do paliva v souladu s pokyny na obalu.

NIKDY nepřidávejte aditivum do paliva přímo do palivové nádrže.

podle pokynů pro míchání benzínu a oleje na balení dvoutaktního oleje. Použití nesprávné směsi může vést k

Správná palivová směs Vzduchem chlazený dvoutaktní olej a bezolovnatý benzín důkladně promíchejte v poměru 40:1. Pro míchání benzínu a oleje používejte speciální nádobu. Nemíchejte benzín a olej přímo do palivové nádrže kultivátoru. Poznámka:

smíchejte s 95 ml. dvoutaktní olej (láhev) v poměru benzín/olej 40:1.

Palivo je hořlavé a jeho výpary jsou výbušné. Před

vypněte motor a nechte jej vychladnout. Při tankování nekuřte. VAROVÁNÍ:

Pokud palivo uniká, pomalu otevřete víčko palivové nádrže. Neprovádějte žádné operace s kultivátorem bez nasazeného víčka palivové nádrže. UPOZORNĚNÍ: Palivo doplňujte do palivové nádrže

Nemíchejte benzín a olej přímo z palivové nádrže kultivátoru. Rozlitou palivovou směs ihned odstraňte hadrem. Zabraňte kontaktu palivové směsi se zdroji možného vznícení. Motor nespouštějte dříve, než se palivová směs z jeho povrchu zcela odpaří.

CRAFTSMAN 29802 návod k použití online. strana 15

Příručka CRAFTSMAN 29802 pro motorový kultivátor obsahuje stránky v ruštině.

READ  Jak nasadit bezsáčkový vysavač Samsung

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

Pokud se na konci každé sezóny chystáte kultivátor uskladnit na delší dobu (více než 30 dní), je důležité provést níže popsaná přípravná opatření.

VAROVÁNÍ: Nikdy neskladujte

Nikdy neskladujte kultivátor s benzinem v palivové nádrži v uzavřené místnosti, kde by se výpary mohly dostat k otevřenému ohni nebo ke zdrojům výparů. Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.

KULTIVÁTOR 1. Stroj kompletně vyčistěte (viz „Čištění stroje“ na straně 31)

Viz část ČIŠTĚNÍ Údržba této příručky).

Zkontrolujte a vyměňte řemeny, pokud

(viz pokyny pro výměnu hnacích řemenů v části Údržba a úpravy této příručky).

Kultivátor namažte podle pokynů

Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a vruty

jsou pevně utaženy. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou poškozené, rozbité nebo opotřebované. V případě potřeby vyměňte.

Natřete opotřebovaná a zkorodovaná místa-

Povrchy předem očistěte smirkovým papírem.

UPOZORNĚNÍ: Je velmi důležité, aby se během skladování kultivátoru netvořily dehtové usazeniny na částech palivového systému, jako je karburátor, palivový filtr, palivová hadice a palivová nádrž. Také paliva s obsahem alkoholu (tzv. benzíny nebo paliva používající etanol či metanol) mohou během skladování přitahovat vlhkost, což vede k oxidaci. Plyn může při skladování poškodit palivový systém motoru. Abyste předešli problémům s motorem, vyprázdněte před delším uskladněním kultivátoru (30 a více dní) palivový systém motoru.

Vyprázdněte palivovou nádrž spuštěním motoru, dokud nejsou palivové potrubí a karburátor prázdné.

Nikdy do palivové nádrže nepřidávejte čistič motoru nebo karburátoru, aby nedošlo k vážnému poškození.

V nové sezóně používejte čerstvé palivo.

POZNÁMKA: Stabilizátor paliva je přijatelnou alternativou pro omezení tvorby různých usazenin během skladování. Do benzinu v palivové nádrži nebo kanystru přidejte stabilizátor. Postupujte podle pokynů pro míchání uvedených na obalu stabilizátoru. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet alespoň 10 minut. Při použití stabilizátoru paliva nevyprazdňujte palivovou nádrž a karburátor.

Vypusťte použitý olej (při zahřátém motoru) a doplňte čerstvý motorový olej podle pokynů v části MOTOR Údržba této příručky.

CYLINDER 1. Odpojte vysokonapěťový kabel od

zapalovací svíčka. Vyjměte zapalovací svíčku.

Naplňte otvor zapalovací svíčky 30 ml oleje

Několikrát zatáhněte za startovací rukojeť,

Neskladujte benzín po několik sezón.

Vyměňte palivo, pokud je rezavé nebo zkorodované.

Pokud je to možné, skladujte stroj v interiéru a chraňte jej před nečistotami a prachem.

Kultivátor zakryjte vhodným krycím materiálem, který odpuzuje vlhkost. Nepoužívejte polyethylen, protože brání výměně vzduchu a způsobuje kondenzaci, která může způsobit rezavění kovu.

POZOR: Nikdy nezakrývejte kultivátor, když jsou motor a výfukové potrubí ještě teplé.

používat, varnou, desku, craftsman

CRAFTSMAN 37093 Návod k použití online. strana 3

CRAFTSMAN 37093 příručka pro tuto benzínovou sekačku na trávu obsahuje stránky v ruštině.

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

Vykládací zařízení musí být po celou dobu provozu sekačky volné.

Sekačku smí obsluhovat pouze osoby seznámené s těmito pokyny.

Udržujte pracovní prostor bez kamenů, hraček, drátů a jiných předmětů, které by mohly spadnout a být vymrštěny zpod žacího nože.

Než začnete sekat, udržujte pracovní prostor volný pro kolemjdoucí. Zastavte stroj, pokud se objeví neoprávněná osoba.

Nepoužívejte, pokud jste bosí nebo máte na nohou otevřené sandály. Vždy noste pevnou a uzavřenou obuv.

Sekačku zbytečně nenatahujte dozadu. Při couvání se vždy dívejte dolů a dozadu.

Nepoužívejte sekačku, která není vybavena potřebnými kryty, štíty, sběrným košem na trávu nebo jiným příslušenstvím.

Před uvedením sekačky do provozu nebo instalací jakéhokoli přídavného zařízení si přečtěte návod k obsluze. Použijte

Žací stroj schválený výrobcem.

Zastavte nůž(y) při přejezdu štěrkových cest, chodníků nebo příjezdových cest.

používat, varnou, desku, craftsman

Před ponecháním sekačky bez dozoru, čištěním nebo čištěním žlabu vypněte motor.

Před demontáží sběrného koše vypněte motor a počkejte, až se nůž zcela zasune.

Sekejte pouze ve dne nebo při dobrém umělém osvětlení.

Sekačku nepoužívejte pod vlivem drog nebo jiných léků, které mohou způsobit slabost nebo zhoršit schopnost ovládat stroj.

READ  Kondenzát odkapávající z vnitřní jednotky děleného systému

Nesekejte mokrou trávu. Při práci se sekačkou držte rukojeť pevně; nikdy ji nepouštějte.

Před spuštěním motoru vypněte samojízdný stroj nebo hnací spojku sekačky (je-li k dispozici).

Pokud stroj abnormálně vibruje, zastavte motor a zjistěte příčinu. Vibrace obvykle signalizují poruchy.

Při práci se sekačkou vždy noste ochranné brýle.

Práce na svahu představuje riziko náhodného pádu a vážného zranění. Při práci na svazích dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud si nejste jisti, svah nesečte. POŽADOVANÁ OPATŘENÍ:

Sekejte napříč svahem, nikdy ne nahoru nebo dolů. Při změně směru jízdy na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.

Vyčistěte oblast od kamenů, větví a jiných překážek.

Vyhýbejte se výmolům, výmolům, příkopům, které se mohou skrývat pod vysokou trávou.

Nesekejte v blízkosti náspů, příkopů nebo prohlubní. Uživatel může ztratit rovnováhu a stabilitu.

Nepoužívejte sekačku na strmých svazích.

Nesekejte mokrou trávu, jinak hrozí pád.

Abyste předešli nehodám, nepouštějte děti do prostoru, kde se sekačka používá. Nikdy si nebuďte jisti, že jsou děti tam, kde jste je viděli naposledy.

Udržujte děti mimo trávník, kde se sekačka používá. nechat děti v péči dospělé osoby.

Dávejte pozor na děti a vypněte vozidlo, když se objeví.

Při couvání se ohlédněte za sebe, abyste se ujistili, že vám v cestě nepřekážejí malé děti.

Nikdy nedovolte dětem obsluhovat sekačku.

Buďte opatrní, když se blížíte ke keřům, stromům nebo jiným objektům, které mohou bránit dobré viditelnosti.

Při manipulaci s benzínem a jinými palivy dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou snadno zápalné a jejich výpary jsou výbušné.

uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a jiné zdroje vznícení.

Používejte nádoby speciálně určené pro skladování paliva.

Neodstraňujte víko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, když je motor v chodu. Před doplněním benzinu nechte motor vychladnout.

Nenaplňujte nádrž v interiéru.

Neskladujte stroj ani nádobu s palivem na místě, kde je přístup k otevřenému ohni (např. ohřívač vody).

O společnosti

Mnoho lidí ví o světoznámé společnosti Husqvarna, která vyrábí obrovské množství různých technik, včetně vrtaček, vrtacích kladiv a mnoha dalších. Například na tomto odkazu se dozvíte mnoho zajímavých a užitečných informací o této benzínové sekačce Husqvarna. Značka Craftsman není neslýchaná, protože se jedná o stejnou věc jako Craftsman.

Společnost Husqvarna, která sídlí v chladném skandinávském Švédsku, vyrábí sekačky na trávu pro společnost Sears a nevystupuje pod svým obvyklým názvem, ale prodává je pod značkou Craftsman. Pokud tedy narazíte na jakýkoli výrobek s výše uvedeným názvem, můžete si být jisti, že je kvalitní a můžete si ho bezpečně koupit.

Zkuste odpovědět na otázku, které sportovní dobré jste již možná viděli sekačky společnosti? Husqvarna je oficiálním zástupcem automobilového závodu NASCAR, který je na území západních zemí tak populární.

Pokud se rozhodnete koupit sekačku této značky pro vaši oblast, můžete si být jisti, že jste neudělali chybu. Pokusíme se vám pomoci s výběrem a poskytneme podrobný popis nejoblíbenějších modelů, mezi kterými určitě najdete model vhodný pro vaše stránky.

Zajímavé: Trávník. semena, popis

První složka

Začínáme od základů. Než si můžete vyrobit varnou desku Minecraft, musíte získat několik ingrediencí. První věc, kterou budeme potřebovat. je balvan. Pokud už nějakou dobu hrajete, pravděpodobně jich máte plné zásoby, ale pokud ne, tak je hledáte.

Dlážděný kámen se těží jakýmkoli krumpáčem při lámání kamene nebo samotné dlažby. Najdete ji v pokladnicích a ruinách pevností. Je také součástí všech budov ve vesnicích, takže můžete na chvíli zdemolovat pár domů.

Pokud už jste hluboko pod zemí, ale nechce se vám na povrch, můžete zkusit hledat lávu a vodu. Při styku tekoucí vody s lávou vzniká tento materiál.

Popis a funkce

Varná deska Minecraftu je navržena speciálně pro výrobu lektvarů, takže je důležité vědět, jak takový předmět vyrobit, protože lektvary vám mohou být v mnoha situacích velmi užitečné.

Nejprve musíte vybudovat portál do Dolního světa a přejít tam. Hledá pevnost, protože potřebujeme speciální mob. Ifrit, to padá z něj ohnivý prut, který je velmi užitečné v řemesle vařit stojan (v pevnostech se také nachází pekelný růst, které jsou velmi užitečné pro lektvary).

READ  Jak vybrat nádobí pro indukční varnou desku

Výroba probíhá na běžném pracovním stole a vypadá takto:

Chcete-li zadat varnou desku, musíte na ni najet a kliknout pravým tlačítkem myši, na konci byste měli vidět následující:

Pozice 1, 2 a 3 jsou určeny pro baňky s vodou nebo cheliem, se kterými budete pracovat.

Složka je umístěna přesně v rámečku pod položkou 4.

Přístroj pracuje bez paliva, jakmile jsou umístěny baňky s kapalinou (bublinami) a přísadou, proces se automaticky spustí.

Důležité! Všimněte si, že najednou můžete vyrobit 3 lektvary pouze s jednou přísadou (do krabiček vložíte vždy tři baňky). 1, 2 a 3 a pak umístěte ingredienci), takže to určitě berte v úvahu, protože vám to nakonec může ušetřit spoustu různých materiálů a ingrediencí!

Všimněte si, že pro souběžnou výrobu je třeba umístit baňky, do kterých je přísada použitelná (jinak, pokud se obsah některé z baněk vejde, proces se spustí a přísada se spotřebuje a přidá se pouze do baněk, do kterých je použitelná), t.е. aby to bylo snadné. je snadné vyrobit tři stejné lektvary v jedné varné nádobě

Nyní už víte, jak v Minecraftu vytvořit stojan na lektvary, a můžete se pustit do vaření různých lektvarů.

První složka

Nejdříve potřebujeme balvan. Je součástí všech budov ve vesnicích, takže můžete na chvíli poničit a zničit pár domů. Pokud jste již dostatečně hluboko pod zemí a nechce se vám příliš na povrch, můžete se pokusit najít lávu a vodu. Když se tekoucí voda dostane do kontaktu s lávou, vytvoří tento materiál.

Všechny ostatní profese mohou připravovat léky, ale pouze z omezeného množství ingrediencí. Nemedicínští lékaři si budou moci zvýšit úroveň svých dovedností o maximálně

60%, т.к. Nebude schopen odemknout většinu účinků různých složek. Zpočátku je k dispozici minimální úroveň formulačních dovedností.

Toto zařízení pracuje bez paliva, jakmile jsou nainstalovány baňky s kapalinou (bublinami) a přísadou, proces se automaticky spustí.

Při správném umístění získáte blok, který vypadá jako moderní bongo. V rozhraní, které se otevře, budete moci umístit baňky s původními lektvary a hlavní přísadou, ze které chcete získat nový lektvar. Vaření trvá jen 20 sekund. Rád bych řekl pár pozitivních slov o samotném webu. Rozhraní webových stránek je příjemné a uživatelsky přívětivé, takže je snadné najít to, co hledáte.

Jdi do Netherworldu a zabij ifrita, abys získal ohnivou tyč. Mají vždy jen jednu ohnivou tyč. Pokud chcete mít více vařičů, zabijte ifrit.

Říká se mu také ohnivý prut. Myslím, že víte, o co jde. Získat ji můžete pouze v Podsvětí. Abyste to mohli udělat, musíte se tam dostat přes portál. Vezměte si zbroj, nejlépe očarovanou diamantovou, aby vás zlí mobové nemohli zabít. Pokud je to možné, mějte s sebou více než jednoho spoluhráče. Zdrojů je dostatek pro všechny, zejména pokud máte ifritový spawner na nižším světě. Pokud máte k dispozici mnoho zdrojů, pořiďte si jich na pracovním stole hromady.

Jak vyrobit lektvar neviditelnosti?

I když to není nijak zvlášť užitečné, je zábavné stát se na tři minuty zcela neviditelným a mnoho hráčů Minecraftu chce právě toto. Recept je poměrně jednoduchý. Začněte přidáním ohnivého prášku, pak vezměte lektvar nočního vidění a umístěte ho do levého dolního rohu kamen a nakonec přidejte fermentované pavoučí oko na vrchol.

Tento průvodce byl ukončen. Takže hodně štěstí při hledání správných zdrojů k vaření lektvarů.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS